Behandling

Akut behandling

Behandlingen av stroke bör påbörjas så snabbt som möjligt efter insjuknandet för att förhindra en fortsatt försämring och att komplikationer tillstöter. Det är därför viktigt att komma direkt till sjukhuset om man drabbas av symtom på stroke. Ring SOS Alarmering – 112!

Tid är a och oPropplösande behandling

Hos patienter där man har konstaterat att det rör sig om en hjärninfarkt kan propplösande behandling i vissa fall bli aktuell. Man ger då ett ämne som finns naturligt i vår kropp, men i avsevärt högre dos, vilket snabbare löser upp blodproppen.

Blodproppsförebyggande behandling

Behandling som motverkar bildandet av blodproppar kan förbättra patienternas möjligheter att återhämta sig efter en stroke, om den påbörjas inom 48 timmar efter insjuknandet. Samtidigt minskar risken för ytterligare en stroke. Blödningsbenägenheten ökar dock och behandlingen ska inte ges till patienter med hjärnblödning.

Neurokirurgisk operation

Vid en hjärnblödning kan en neurokirurgisk operation i vissa fall vara livräddande. Vid operationen sugs blödningshärden bort för att minska trycket inne i hjärnan. Ibland minskar man trycket genom att sätta in en tunn slang i hjärnans vätskefyllda hålrum, ett så kallat ventrikeldränage.

Komplicerande faktorer

I samband med det akuta insjuknandet i stroke kan olika komplikationer förekomma. Det kan vara förhöjt blodtryck, höjda blodsockernivåer, feber, syrebrist i blodet, blodpropp i benet eller lungan, lunginflammation eller epileptiska anfall. Patienterna övervakas därför noggrant för att tidigt upptäcka eventuella komplikationer.

Tidig mobilisering

För den kroppsliga återhämtningen är det viktigt att komma ur sängen så tidigt som möjligt. Redan första dagen kan man kanske sitta en stund och till och med stå eller gå några steg. Ju tidigare man kommer igång med träningen desto större chans har man till en snabb återhämtning. Genom att inte bli långvarigt sängliggande minskar dessutom risken för komplikationer.

Vård på strokeenhet

De flesta svenska sjukhus har idag inrättat speciella strokeenheter som är inriktade på att ta hand om patienter med stroke. Personalen är specialutbildad och arbetar i ett väl samordnat team för de olika vård- och rehabiliteringsinsatserna.

Fortsatt behandling

Den akuta behandlingen övergår så småningom till att förebygga ett återinsjuknande i stroke. Olika undersökningar och provtagningar görs på strokeenheten för att anpassa den förebyggande behandlingen till varje patients förutsättningar och behov. Den som har drabbats av stroke får vara beredd på att ta mediciner under resten av livet.

Mer om läkemedelBlodproppsförebyggande behandling

De flesta patienter som drabbats av en hjärninfarkt eller transitorisk ischemisk attack (TIA) kommer att behandlas under lång tid med ett läkemedel som hämmar blodplättarna. Dessa läkemedel minskar benägenheten hos blodplättarna att klibba ihop och bilda en propp om blodflödet försämras, exempelvis vid en kärlförträngning.

Blodförtunnare (Antikoagulantia)

Ibland påbörjas långtidsbehandling med så kallade antikoagulantia eller ”blodförtunnande” läkemedel. Antikoagulantia ges främst till patienter med förmaksflimmer. Behandlingen ställer höga krav på uppföljning med regelbundna mätningar av blodets levringsförmåga.

Blodtrycksbehandling

Ett högt blodtryck ökar risken att drabbas av såväl hjärninfarkt som hjärnblödning. Genom livsstilsförändringar såsom kostomläggning och motion kan blodtrycket sänkas, men ofta behövs även blodtryckssänkande medicin. Det finns flera slags blodtryckssänkare, som verkar på olika sätt. Huvudgrupperna bland blodtryckssänkare är betablockerare, ACE-hämmare, angiotensin-II-receptorblockerare, kalciumantagonister och diuretika (urindrivande läkemedel).

Kolesterolsänkande läkemedel

För att sänka halten av det onda kolesterolet i blodet kompletteras kost och motion oftast med läkemedel, bla så kallade statiner.

Karotiskirurgi

Vid tät förträngning i en halspulsåder (= karotis) orsakad av åderförkalkning kan en operation bli aktuell. Operationen bör genomföras snarast möjligt efter en TIA, helst inom två veckor.

Ofta görs även karotiskirurgi som en förebyggande operation innan kärlförträngningen har gett upphov till en stroke.