Sjukdomsbeskrivning

Vad är stroke?

Stroke är en av våra folksjukdomar. I Sverige insjuknar ungefär 30.000 personer varje år och över 100.000 individer i befolkningen har tidigare drabbats av stroke, ofta med kvarstående symtom och funktionshinder. Många fler personer kommer i kontakt med sjukdomen på olika sätt; närstående, släkting, vän eller arbetskamrat till någon som drabbats, eller som yrkesarbetande inom vård och omsorg.

Olika former av strokeStroke är ett samlingsbegrepp för blodproppar och blödningar i hjärnan. Ibland används benämningen slaganfall. Oavsett orsaken till insjuknandet uppstår symtomen plötsligt.

Hjärninfarkt

Om en blodpropp täpper till någon av pulsådrorna i hjärnan får denna del av hjärnan inte längre tillräckligt med blod. Det uppstår syrebrist (ischemi) i området. Nervcellerna kan inte längre fungera normalt, vilket kan leda till symtom som förlamning, känselbortfall med mera. Är blodflödet mycket nedsatt kan cellerna i den drabbade delen dö redan efter några minuter. Det uppstår en hjärninfarkt (vävnadsdöd). Cirka 85 procent av alla som drabbats av stroke har fått en hjärninfarkt.

Symtomen som uppstår beror på vilken del av hjärnan som drabbats av infarkt. En stor infarkt leder oftast till svåra symtom, men även en liten infarkt i ett område med viktiga nervbanor, exempelvis för rörelseförmågan, kan ge omfattande symtom. Å andra sidan kan kanske symtomen efter en förhållandevis stor infarkt i ett mindre känsligt område vara knappt märkbara.

Blodproppar som ger stroke orsakas oftast av åderförkalkning. Propparna bildas i de flesta fall i något av de fyra stora halskärl som leder blod till hjärnan, eller i kärlen inne i hjärnan. I 25–30 procent av fallen har blodpropparna bildats i hjärtat, oftast på grund av någon hjärtrytmrubbning, klafförändring eller annan hjärtsjukdom, och har sedan förts upp till hjärnan med blodet. I andra fall kan strokesymtom uppkomma genom att små kärl i delar av hjärnan täpps till (småkärlsjukdom).

Hjärnblödning

En hjärnblödning uppstår när ett blodkärl inne i hjärnan brister och blod läcker ut i hjärnvävnaden. Blödningen medför att celler och nervbanor i det aktuella området skadas. Cirka tio procent av alla strokefall är orsakade av en hjärnblödning.

Blodkärl med olika stadier av förträngningEn annan typ av hjärnblödning kallas subaraknoidalblödning, en blödning mellan hjärnhinnorna som omsluter och skyddar hjärnan. Denna blödning orsakas oftast av att ett bråck på ett blodkärl mellan hjärnhinnorna brister. Blod läcker ut mellan hjärnhinnorna och ökar trycket mot hjärnan som kan ta skada. Ungefär fem procent av alla stroke är en subaraknoidalblödning.

TIA (transitorisk ischemisk attack)

Om symtom på stroke uppstår, men snabbt går tillbaka, kan man ha drabbats av TIA, en transitorisk ischemisk attack (transitorisk = övergående). Detta är en övergående syrebrist i hjärnan som oftast beror på små blodproppar som själva löser upp sig. Symtomen varar vanligen upp till 15 minuter men kan i vissa fall kvarstå upp till ett dygn. TIA ska alltid ses som ett allvarligt varningstecken på att stroke kan uppstå. Det är därför viktigt att man uppsöker sjukvård omedelbart för att få genomgå utredning och få rätt diagnos ställd och hjälp med förebyggande behandling. Ring 112!