Samhällets stöd

Det finns två viktiga lagar som reglerar den hjälp man kan få från samhället: Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt Socialtjänstlagen har alla som inte själva kan tillgodose sina behov i dagliga livet – eller få dem tillgodosedda på annat sätt – rätt till bistånd från samhället. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ger rätt till ytterligare stöd och service som kan behövas utöver Socialtjänstlagen och riktar sig till personer som är under 65 år.

Kommunens ansvar

Kommunen har ett avgörande ansvar för att man får det stöd och den service som man behöver. Bland annat är det kommunen som bistår med hemtjänst, ledsagarservice, trygghetslarm, dagverksamhet, avlösarservice till anhöriga, korttidsvistelse, bostadsanpassning och personlig assistans (endast till personer under 65 år). Kommunen ansvarar även för färdtjänst, handikapparkering med mera.

Försäkringskassans ansvar

Försäkringskassan ansvarar för frågor som gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadstillägg, handikappersättning, assistansersättning, rehabiliteringsersättning och bilstöd. Försäkringskassan samarbetar även med arbetsgivaren kring insatser för att den drabbade om möjligt ska kunna komma tillbaka till arbetslivet på ett bra sätt.

Landstingets ansvar

Det är landstinget som har det huvudsakliga ansvaret för sjukoch hälsovård, inklusive rehabilitering och hjälpmedel. Behovet av hjälpmedel utreds av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. En del hjälpmedel får man gratis, medan andra hjälpmedel är belagda med en avgift.

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen