Nya former för nationellt samarbete för högspecialiserad vård?

Sedan slutet av förra året har jag förmånen att vara verksam i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, som driver Skandionkliniken och ett patienthotell. Detta är Nordens första och hittills enda centrum för protonstrålbehandling. Verksamheten är en nationell angelägenhet genom att ägarskapet delas av de sju landsting och regioner som har universitetssjukhus, men avtal finns med landets samtliga landsting och regioner. Även om verksamheten fortfarande är under uppbyggnad, så har en rad av engagerade politiker, tjänstemän och experter tillsammans visat att man kan samarbeta för en ändamålsenlig nivåstruktur med målsättning att ge jämlik tillgång till högspecialiserad vård för alla Sveriges invånare, oavsett bostadsort. Samtliga de patienter som av specialisterna på respektive universitetssjukhus bedöms kunna ha fördelar av protonstrålbehandling, diskuteras på nationella ronder vilka äger rum 3 gånger per vecka. Beslut om bästa behandling för varje patient görs sedan gemensamt av den samlade expertisen vid de sju universitetssjukhusen.

Andra positiva exempel?

I Socialstyrelsens rapport ¨Uppföljning av regionala cancercentrum 2016¨ utvärderas de första åren med Regionala Cancercentra (RCC), och det noteras att utvecklingen mot regional nivåstrukturering av cancersjukvården varierar i landet. Det finns framgångsexempel och dessutom har man för några få diagnoser enats om nationell nivåstruktur. Min erfarenhet är att utveckling mot ändamålsenlig nivåstruktur inte är lätt, och professionella företrädare pratar om vinnare och förlorare, beroende på om man tilldelats en centrumbildning eller inte. Jag tror att landets regionala nivåstrukturering måste komma längre innan den nationella kan bli komplett. Det handlar ju trots allt om ett pussel som ska läggas med viss fördelning av viss specialiserad vård.

Nya driftformer för högspecialiserad vård?

En del anser att den svenska modellen för att leda, styra och driva hälso- och sjukvården har passerat ¨bäst-före-datum¨. Då hörs rop på förstatligande, imitation av lösryckta framgångsexempel från den internationella arenan och andra lösningar som uttryck för eskapism. Exemplet med Skandionkliniken visar att man kan komma långt genom att optimera arbetet med den resurs vi har i Sverige genom att samarbeta bättre.

Fler nationella centra för andra typer av högspecialiserad vård?

Självklart! Det arbetet kan säkert underlättas genom att man bildar storregioner för att utveckla den regionala nivåstrukturen. Hittills har nivåstrukturen huvudsakligen omfattat kirurgisk och radiologisk intervention. Men är det inte dags att även fundera över liknande modell även för vissa nya dyra läkemedel inom cancerområdet? Nationell angelägenhet kan förslagsvis bli för de nya dyra läkemedel där stor ojämlikhet i tillgången råder, trots godkännande och riktlinjer. En sådan inledande nivåstrukturering förbättrar även möjligheterna att samla data och bygga klinisk erfarenhet på kort tid.