Senaste nytt

Kombinationen Opdivo och Yervoy visar på förbättrad överlevnad och varaktig respons hos patienter med tidigare obehandlad, avancerad eller metastaserande njurcellscancer i Fas 3 studien CheckMate -214

Pressmeddelanden2017-09-19 15:56

Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) som kombinationsbehandling minskade risken för dödsfall med 37 procent jämfört med standardbehandling, sunitinib, hos intermediär- till högriskpatienter. Kombinationen förbättrade också total överlevnad för alla randomiserade patienter Opdivo tillsammans med Yervoy visade en objektiv svarsfrekvens på 42 procent hos intermediär- till högriskpatienter

Förbättrad cancervård målet för Cancerkommissionen

Nyheter2017-09-19 12:02

Cancer är en global folksjukdom som fortsätter att öka. Det finns därmed ett stort behov av bättre behandlingar och effektivare vård inom den framtida cancervården. Därför har Bristol-Myers Squibb (BMS), Amgen och Microsoft tagit initiativ till ett projekt vid namn Cancerkommissionen.

Två pivotala studier med Opdivo visar förbättrad treårsöverlevnad hos patienter med tidigare behandlad, avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden2017-09-14 10:36

Data fortsätter att visa fördelar med Opdivo (nivolumab) hos den totala patientpopulationen. Nästan tre gånger så många patienter i CheckMate -017och dubbelt så många i CheckMate -057 levde efter tre år, jämfört med docetaxel. Resultaten är de längsta uppföljningsdata som rapporterats från en fas 3-studie med en PD-1-hämmare i andra linjens behandling av icke-småcellig lungcancer.

Fas 3- studien CheckMate -238 visar att Opdivo ger förbättrad återfallsfri överlevnad (RFS) jämfört med Yervoy för patienter med högriskmelanom

Pressmeddelanden2017-09-13 10:18

Opdivo (nivolumab) minskade risken för återfall med 35% jämfört med Yervoy (ipilimumab) Opdivo är den första PD-1 immuncheckpointhämmare som visat förbättrad återfallsfri överlevnad RFS, och den enda immunonkologiska behandlingen som visat effekt jämfört med en aktiv kontroll i denna patientgrupp.

Europeiska kommissionen godkänner Opdivo (nivolumab) för behandling av vuxna patienter med tidigare behandlad, lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer, där tidigare platinumbaserad behandling haft otillräcklig effekt

Pressmeddelanden2017-06-08 10:41

Bristol-Myers Squibb tillkännager att Europeiska kommissionen (EC) den 2 juni godkände Opdivo (nivolumab) för behandling av lokalt avancerad, icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer (mUC) hos vuxna där tidigare platinumbaserad behandling haft otillräcklig effekt. Opdivo är den första och enda immunonkologiska behandling som godkänts i Europa för denna typ av cancer.

Första presentation av effektdata från CheckMate-204, som utvärderat kombinationen av Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab), visar antitumöraktivitet hos patienter med avancerat metastaserande melanom i hjärnan

Pressmeddelanden2017-06-05 10:51

Bristol-Myers Squibb presenterar effekt- och säkerhetsdata från CheckMate-204, den första fas 2-studien som utvärderat Opdivo i kombination med Yervoy som en potentiell behandling för patienter med metastaserande melanom i hjärnan. Dessa data presenterades muntligt vid American Society of Clinical Oncology´s (ASCO) 2017.

Europeiska kommissionen godkänner Opdivo® för behandling av vuxna patienter med huvud- och halscancer av skivepiteltyp, där sjukdomen progredierat under eller efter en platinumbaserad behandling

Pressmeddelanden2017-05-05 09:42

Opdivo är den första och enda immunonkologiska behandling som godkänts i Europa för behandling av vuxna patienter med huvud- och halscancer av skivepiteltyp, där sjukdomen har progredierat under eller efter en platinumbaserad behandling. Opdivo är nu godkänd av Europeiska kommissionen för sju indikationer, vilka inkluderar fem olika typer av tumörer.

Experter och beslutsfattare i samtal om gränsöverskridande kunskapsutbyte och samverkan för bättre cancervård

Pressmeddelanden2017-04-05 15:00

För andra gången på kort tid möts ett trettiotal experter och beslutsfattare för ett rundabordssamtal om ökad dialog kring den senaste forskningen och bästa behandlingen för patienter med cancer. Agneta Karlsson deltar som representant för Gabriel Wikström, minister för folkhälsa, sjukvårds- och idrottsfrågor, samt för Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

NT-rådets uppdaterade rekommendationer ger cancerpatienter fortsatt tillgång till PD1-hämmare

Pressmeddelanden2017-04-05 12:09

NT-rådet beslutade den 1 april 2017 att fortsätta rekommendera Opdivo (nivolumab) som ett av förstahandsalternativen vid behandling av patienter med malignt melanom, icke-småcellig lungcancer i andra linjen samt vid behandling av avancerad njurcellscancer i andra linjen. Dessutom är Opdivo sedan tidigare godkänt för behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom.

”Innovation Race” i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

Pressmeddelanden2016-12-15 12:55

Innovation och samarbete är två nyckelord för det unika ”innovation race” som äger rum den 19 till 21 december i Uppsala.Personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft kommer att arbeta tillsammans under 52 timmar för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer, med tydligt fokus på patientnytta.