Senaste nytt

Europeiska kommissionen godkänner Opdivo (nivolumab) för behandling av vuxna patienter med tidigare behandlad, lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer, där tidigare platinumbaserad behandling haft otillräcklig effekt

Pressmeddelanden2017-06-08 10:41

Bristol-Myers Squibb tillkännager att Europeiska kommissionen (EC) den 2 juni godkände Opdivo (nivolumab) för behandling av lokalt avancerad, icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer (mUC) hos vuxna där tidigare platinumbaserad behandling haft otillräcklig effekt. Opdivo är den första och enda immunonkologiska behandling som godkänts i Europa för denna typ av cancer.

Första presentation av effektdata från CheckMate-204, som utvärderat kombinationen av Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab), visar antitumöraktivitet hos patienter med avancerat metastaserande melanom i hjärnan

Pressmeddelanden2017-06-05 10:51

Bristol-Myers Squibb presenterar effekt- och säkerhetsdata från CheckMate-204, den första fas 2-studien som utvärderat Opdivo i kombination med Yervoy som en potentiell behandling för patienter med metastaserande melanom i hjärnan. Dessa data presenterades muntligt vid American Society of Clinical Oncology´s (ASCO) 2017.

Europeiska kommissionen godkänner Opdivo® för behandling av vuxna patienter med huvud- och halscancer av skivepiteltyp, där sjukdomen progredierat under eller efter en platinumbaserad behandling

Pressmeddelanden2017-05-05 09:42

Opdivo är den första och enda immunonkologiska behandling som godkänts i Europa för behandling av vuxna patienter med huvud- och halscancer av skivepiteltyp, där sjukdomen har progredierat under eller efter en platinumbaserad behandling. Opdivo är nu godkänd av Europeiska kommissionen för sju indikationer, vilka inkluderar fem olika typer av tumörer.

Experter och beslutsfattare i samtal om gränsöverskridande kunskapsutbyte och samverkan för bättre cancervård

Pressmeddelanden2017-04-05 15:00

För andra gången på kort tid möts ett trettiotal experter och beslutsfattare för ett rundabordssamtal om ökad dialog kring den senaste forskningen och bästa behandlingen för patienter med cancer. Agneta Karlsson deltar som representant för Gabriel Wikström, minister för folkhälsa, sjukvårds- och idrottsfrågor, samt för Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

NT-rådets uppdaterade rekommendationer ger cancerpatienter fortsatt tillgång till PD1-hämmare

Pressmeddelanden2017-04-05 12:09

NT-rådet beslutade den 1 april 2017 att fortsätta rekommendera Opdivo (nivolumab) som ett av förstahandsalternativen vid behandling av patienter med malignt melanom, icke-småcellig lungcancer i andra linjen samt vid behandling av avancerad njurcellscancer i andra linjen. Dessutom är Opdivo sedan tidigare godkänt för behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom.

”Innovation Race” i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

Pressmeddelanden2016-12-15 12:55

Innovation och samarbete är två nyckelord för det unika ”innovation race” som äger rum den 19 till 21 december i Uppsala.Personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft kommer att arbeta tillsammans under 52 timmar för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer, med tydligt fokus på patientnytta.

“Cancer Moonshot” i Sverige sätter fokus på gränsöverskridande samarbeten inom forskning och innovation för patienter med cancer

Pressmeddelanden2016-12-01 16:57

Idag samlades ett tjugotal beslutsfattare och experter vid ett rundabordssamtal för att diskutera möjligheterna till ökat forskningsutbyte mellan Sverige och USA och bättre vård av patienter med cancer. Värd var USAs ambassadör, Azita Raji och ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, i samarbete med biopharmaföretaget Bristol Myers-Squibb (BMS).

Bristol-Myers Squibb blir ny partner till innovationsdrivna H2 Health Hub

Pressmeddelanden2016-11-28 10:55

Biopharmaföretaget Bristol-Myers Squibb har ingått ett treårigt avtal som industripartner till svenskägda H2 Health Hub. Ett strategiskt viktigt initiativ som ytterligare stärker bolagets strävan att finna innovativa lösningar som leder till bättre behandling och livskvalitet för patienter.

Resultat från den pivotala fas III-studien CheckMate -141 visar att Opdivo® (nivolumab) stabiliserar patientrapporterade livskvalitetsdata hos tidigare behandlade patienter med återfall eller metastaserad huvud-hals-cancer av skivepiteltyp

Pressmeddelanden2016-10-24 11:42

Behandling med Opdivo stabiliserade funktion och symtom hos patienter med metastaserad huvud-hals-cancer, medan de patienter som fick behandling i form av kemoterapi uppvisade en statistiskt signifikant försämring. Opdivo mer än fördubblade tiden till en försämring av det allmänna hälsotillståndet avseende de flesta parametrar.

​Opdivo® (nivolumab) visar varaktig respons i den längsta uppföljningen av PD1-hämmare vid behandling av tidigare behandlad metastaserad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden2016-10-21 16:03

Uppdaterade resultat, efter minst två års uppföljning, från studierna CheckMate -057 och -017 visar att patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer och som behandlades med Opdivo fick tre gånger bättre varaktig respons jämfört med patienter som behandlades med docetaxel. Bekräftad objektiv svarsfrekvens och varaktig respons sågs hos patienter i CheckMate -057 oavsett PD-L1 uttryck.