Olika typer av lungcancer

Två av de vanligaste typerna av lungcancer kallas icke-småcellig lungcancer (NSCLS) respektive småcellig lungcancer (SCLC).

  • Icke-småcellig lungcancer, står för 85-90 procent av lungcancerfallen. Det finns tre stora undergrupper:
    • Skivepitelcancer: Ungefär 25 procent av all lungcancer är skivepitelcancer och den finns ofta i mitten av lungorna (nära bronkerna) och kan i mycket stor utsträckning kopplas till rökning.
    • Adenocarcinom: Ungefär 40 procent av all lungcancer är av typen adenocarcinom, och den finns oftast i yttre delen av lungan. Den växer ofta långsammare än andra typer av lungcancer. Adenocarcinom är en typ av lungcancer som drabbar rökare eller tidigare rökare men den är också den vanligaste formen av lungcancer hos ickerökare.
    • Storcellig cancer (odifferentierad): Ungefär 10 procent av all lungcancer är storcellig (odifferentierad) cancer. Den kan uppstå i vilken del som helst av lungan och tenderar att växa och spridas snabbt – vilket kan medföra att den blir svårbehandlad.
    Det finns även andra undergrupper av icke småcellig lungcancer. Mindre vanliga undergrupper är adenoskvamös cancer och carcinom med varierande storlek och form (pleomorfism), sarkomatoid cancer eller sarkomatösa element.
  • Småcellig lungcancer, omfattar cirka 10 till 15 procent av alla lungcancerfall. Den har fått sitt namn på grund av storleken på cancercellerna när man ser dem i mikroskop. Den börjar oftast i bronkerna nära mitten av bröstkorgen och har en tendens att växa och sprida sig snabbt.

Om cancern har egenskaper från bägge typerna kallas den för blandad småcells-/storcellscancer.

Källor:
American Cancer Society Web site. “Detailed Guideline: Lung Cancer (Non-Small Cell).” 

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse