Second opinion – din rätt till en andra medicinsk bedömning

Vad är second opinion?

Second opinion innebär att en patient i vissa fall har möjlighet till ytterligare en medicinsk bedömning av en annan läkare. Syftet med att få en second opinion är att patienten ska vara säker på att få den vård och behandling som passar bäst. Den möjligheten kan bidra till att skapa trygghet för patienten i en svår situation, till exempel vid besked om en allvarlig diagnos som är svår att acceptera. Det kan också handla om bristande tilltro till en läkare och då är det viktigt att patienten har möjlighet att få ett nytt utlåtande av annan sakkunnig.

Har jag rätt till second opinion?

Många möjligheter som patienten har är reglerade enligt lag, till exempel hälso- och sjukvårdslagen som stiftades 1982. Den innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård i Sverige och anger krav på god vård. Genom åren har hälso- och sjukvårdslagen genomgått en del förändringar, bland annat 1999 vilket resulterade i att patientens möjlighet till second opinion stärktes. Lagen ändrades på nytt 2010, med syfte att ytterligare öka patientens inflytande över vården. Då breddades även patientens möjligheter att få en second opinion, eller som man i lagtext säger, förnyad medicinsk bedömning.

Enligt lag har man en möjlighet att få en second opinion om man har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada och står inför medicinskt beslut som:

 • kan innebära särskilda risker

 • ha stor betydelse för ens framtida livskvalitet

Viktigt att komma ihåg är att second opinion inte är detsamma som samråd mellan läkare utan ett andra oberoende utlåtande av en ny läkare. Patienten ska erbjudas den behandling som anses lämplig enligt den andra bedömningen. När det finns flera behandlingsalternativ som är beprövade ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Detta gäller om den valda behandlingen är rimlig med tanke på sjukdomen/skadan samt kostnaden för behandlingen.

Vart ska jag vända mig?

Ofta får man en second opinion inom det egna landstinget men har man önskemål om att komma till någon särskild läkare eller klinik någon annanstans i Sverige ska man få hjälp med det. Landstinget där man bor är skyldigt att bekosta ett andra utlåtande, oavsett var det äger rum. Måste man åka till ett annat landsting ska hemlandstinget stå för resekostnaden men då krävs det att man fått en specialistvårdsremiss.

Vill en patient utnyttja möjligheten till second opinion kan patienten fråga sin läkare, eller någon annan på den mottagning där patienten fått sitt första utlåtande, om hur man går tillväga. Patienten kan också ta kontakt med landstingets ombudsman för att få hjälp att träffa en andra läkare. Saknas det en patientombudsman kan patienten alltid vända sig till patientnämnden eller förtroendenämnden.

Vill du läsa mer gå in på:

Riksdagen.se

Källa: Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, HSL)

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse