Hivläkemedel

Mycket stora framsteg har gjorts beträffande behandlingen av hiv de senaste åren. En dramatisk minskning av dödligheten och antal insjuknanden i aids har skett sedan 1996 då man fick tillgång till nya läkemedel mot hiv. Samtidigt blev det också möjligt att göra virusmätningar i blodprover vilket medförde förbättrade möjligheter att bedöma både behov av att sätta in behandling och effekten av given behandling. Man lärde sig vikten av att kombinera olika mediciner med varandra för att uppnå så bra behandlingsresultat som möjligt och samtidigt undvika resistensutveckling.  

Sex grupper av läkemedel

Det finns för närvarande sex olika grupper av läkemedel tillgängliga mot hiv:

Proteashämmare - förhindrar att enzym bildar nya viruspartiklar

Proteashämmarna fungerar genom att blockera ett enzym som gör att de stora äggviteämnena klyvs i mindre beståndsdelar för att kunna bilda nya fungerande viruspartiklar. Genom att denna klyvning förhindras så blockerar man bildningen av nya viruspartiklar.  

Nukleosidanaloger - "falska byggstenar"

(NRTI=nucleoside reverse transciptase inhibitors) Nukleosidanalogerna har fått sitt namn av att de liknar de naturligt förekommande byggstenarna i DNA och RNA som kallas för nukleosider. De fungerar genom att binda sig till enzymet omvänt transkriptas. Detta enzym möjliggör att virusets RNA omvandlas till DNA. 

Efter att nukleosidanalogerna bundit sig till omvänt transkriptas byggs de in som "falska byggstenar" i den nybildade DNA-kedjan och hindrar därmed att DNA-kedjan byggs vidare ("chain termination") och därigenom stoppas bildningen av nya viruspartiklar. Innan läkemedlet är i sin aktiva form så måste det kopplas till 3 fosfatmolekyler. Denna process sker med hjälp av kroppens egna enzymer. De s.k. nukleotidanalogerna är mycket närbesläktade med nukleosidanalogerna med den skillnaden att de redan från början har en fosfatmolekyl påkopplad. Ännu så länge används dessa preparat i mycket begränsad omfattning.  

NNRTI -blockerar enzym

(non nucleoside reverse transcriptase inhibitors)

Läkemedel som tillhör denna grupp verkar på samma ställe i virusets livscykel som nukleosidanalogerna men med en något annorlunda verkningsmekanism. Läkemedlet binder sig liksom nukleosidanalogerna till enzymet omvänt transkriptas men byggs inte in i DNA-kedjan. Istället blockeras själva enzymet och på så vis förhindras bildningen av nytt DNA.  

Fusionshämmare

Förhindrar sammansmältningen mellan hiv-virusets hölje och cellen.

Integrashämmare 

Den grupp av antiretrovirala läkemedel.

Inträdeshämmare 

Den grupp av antiretrovirala läkemedel.

Push Leo 2

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids. 

 

Gå till Fråga Doktorn om hiv

 

 

Boy and girl 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av hiv.

 

Läs berättelser

Skicka in din egen

 

 

Framtiden

I bristen på vaccin fortgår ett intensivt forskningsarbete. Läs om utvecklingen som hittills gått i hög fart och ger anledning till fortsatt optimism.

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg