Hivdiagnos, laboratorieprover och undersökningar

Två olika undersökningar för att ställa hivdiagnos

Antikroppsprov

Med ett positivt hivtest menas att man kunnat påvisa att antikroppar bildats mot hiv. Det som visas är alltså kroppens reaktion på viruset. I andra sammanhang talar man om att immunitet (skydd) har utvecklats när man kan påvisa antikroppar mot ett smittämne. Detta gäller inte för hiv eftersom immunförsvaret inte förmår att utveckla en sådan immunitet mot hiv. Därmed är förekomsten av antikroppar ett tecken på att man kommit i kontakt med hiv och att man blivit smittad.

Antikroppsprovet blir positivt några veckor efter smittotillfället. Dock brukar man efter ett misstänkt smittotillfälle följa proverna längre än så. De tester som används har efter hand förbättrats och har en mycket hög grad av tillförlitlighet. En uppföljningstid på 8 veckor räcker även om man på många ställen inte har ändrat gamla rutiner utan fortsätter att tillämpa 12 veckors uppföljning.


Antigen-test

Det finns inga data som ger någon anledning att hålla fast vid 12 veckor eller ännu längre uppföljningstid. Under tiden från smittotillfället tills hivtestet blir positivt finns ett annat test som kan visa att smitta ägt rum. Detta test är ett antigen-test där man påvisar förekomsten av en del av själva viruset.

Med detta test kan man således på ett tidigare stadium fastställa att smitta ägt rum. Antigentestet blir i regel negativt efter det att det vanliga hivtestet blir positivt. Många av de nya test som användes i dag är kombinationstest som kan påvisa såväl antigen som antikroppar vilket innebär att testet ger utslag tidigare än de test som innehåller endast antikroppspåvisning.

Antalet hjälparceller - en central rollvid hiv-diagnos

Mätning av antalet hjälparceller är ett av de viktigaste laboratorieproven för att följa den kliniska utvecklingen hos en hivsmittad person. Hjälparcellerna är en sorts lymfocyter som i sin tur är en typ av vita blodkroppar. Hjälparcellerna spelar en central roll i immunförsvaret. Hos hivsmittade som visar kliniska tecken på skadat immunförsvar finner man att antalet hjälparceller är lågt.

Några absoluta gränser finns inte men vanligtvis har man färre än 200 hjälparceller/ml blod när man utvecklar sjukdomsmanifestationer av sin hivinfektion.

En icke hivsmittad person har vanligtvis omkring 1000 hjälparceller men stora variationer mellan individer och provtagningstillfällen föreligger. Hjälparceller kallas också för T4-lymfocyter eller CD4-positiva celler. Antalet hjälparceller är avgörande för när behandling med anti-hivläkemedel ska påbörjas. Enligt nu aktuella svenska och internationella riktlinjer rekommenderas att behandling påbörjas när hjälparcellstalet ligger mellan 200-350. Ett annat viktigt prov är mätning av mängden virus. Tekniken som används för sådan mätning kallas PCR (polymerase chain reaction).

Hög virusmängd har ett statistiskt samband med snabbare sjukdomsutveckling. Det viktigaste användningsområdet för att mäta virusmängden är att bedöma effekten av insatt behandling.

 • Hivtest
  • Antikroppar mot hiv.
  • Används för att fastställa hivsmitta
 • Antigen-test
  • Påvisande av en del av viruspartikeln
  • Kan användas för att påvisa hivinfektion innan hivtestet blivit positivt
 • Mätning av antalet hjälparceller
  • En typ av vit blodkropp. Viktig för immunförsvaret
  • Mått på hur skadat immunförsvaret blivit.
 • Virusmätning
  • Mätning av antalet viruspartiklar i blod
  • Används för att bedöma behovet av behandling och för utvärdering av behandlingseffekt.
Push Leo 2

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids. 

 

Gå till Fråga Doktorn om hiv

 

 

Boy and girl 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av hiv.

 

Läs berättelser

Skicka in din egen

 

 

Behandling

Läs mer om hur man behandlar hiv och varför individuella skillnader är avgörande.

 

 

Läkemedel

Läs mer om hur dagens läkemedel mot hiv fungerar.

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg