Hiv-virus

Det finns två huvudtyper av hiv; hiv 1 och hiv 2. Hiv 2 finns i huvudsak i begränsade områden i västra Afrika medan hiv 1 finns i hela världen. Både hiv 1 och 2 kan orsaka skador på immunförsvaret men hiv 2 tycks vara något mindre aggressivt och det förefaller dessutom något mindre smittsamt än hiv 1. Hiv 1 kan i sin tur delas in i subtyper där typ B dominerar i västvärlden.

Baklängesvirus

När man talar om hiv så är det hiv 1 som avses. Arvsmassan hos virus består av antigen DNA eller RNA. Hiv tillhör en grupp virus vars arvsmassa består av RNA men som omvandlas till DNA när en cell infekteras. Detta skiljer sig från de flesta andra processer där det istället är RNA som bildas från DNA.

Man kan därför säga att processen går baklänges och virus som beter sig på detta sätt kallas med ett gemensamt namn för retrovirus (baklängesvirus). För att RNA ska kunna omvandlas till DNA krävs att det finns ett enzym som kallas för omvänt transkriptas (RT reverce transcriptase).

För att kunna förstå något om hur hivmediciner fungerar så måste man sätta sig in i hur virusets livscykel ser ut. Här följer en förenklad beskrivning av virusets livscykel.

Livscykel från smittotillfälle till sjukdom

Steg 1
Viruset fastnar och sammansmälter med celler i kroppen

På sin yta har viruset äggviteämnen som gör att det fastnar på vissa celler. Denna ytstruktur på viruset kallas för gp (glykoprotein) 120. För att viruset ska fastna så måste cellen på sin yta ha ett ämne som kallas för CD4. CD4 finns framför allt på s.k. hjälparceller som är viktiga celler i kroppens immunförsvar men CD4 kan också finnas på vissa andra celler i kroppen. När viruset väl har fastnat på en cell så måste det också ske en sammansmältning mellan virusets hölje och cellväggen. För att detta ska kunna ske måste det finnas ytterligare en typ av struktur på cellens yta. Denna struktur kallas för chemokinreceptor därför att den annars fungerar som mottagarstation för en sorts signalsubstans som kallas för chemokin. Ordet receptor betyder ju mottagare och man brukar uttrycka det som att CD4 är hivvirusets receptor medan chemokinreceptorn kallas för co-receptor vilket skulle kunna översättas med "medmottagare". I nästa steg sammansmälter viruset hölje med cellen så att virusets arvsmassa kan ta sig in i cellen.

Steg 2
Omvandling från RNA till DNA

Som tidigare nämnts så transkriberas (översätts) RNA till DNA med hjälp av enzymet reverst transkriptas. DNA består liksom RNA av långa kedjor av sammankopplade "byggstenar" (nukleosider). Denna översättning från RNA till DNA är en viktig angreppspunkt för många av de läkemedel som finns mot hiv och därför viktigt att känna till om man vill försöka förstå hur medicinerna fungerar. Läs mer under hiv-behandling och hiv-läkemedel.

Steg 3
Virusets DNA smälter samman med cellens DNA

Efter att det bildats DNA så sammansmälter det nybildade DNA:et med cellens eget DNA. Denna process kallas för integration eller sammansmältning. Även i denna process krävs närvaro av ett enzym. Enzymet som gör integrationen möjlig kallas för integras. Integraset är en möjlig angreppspunkt för läkemedel men ännu så länge har inget sådant läkemedel kommit i bruk.  

Steg 4
Hiv-viruset vilar eller tar direkt över cellen och producerar nya viruspartiklar

När virusets DNA sammansmält med värdcellens DNA så kan det antingen bli "vilande" för att vid senare tillfälle aktiveras eller så kan det ta över styrningen av den infekterade cellen så att den sätter igång och producerar nya viruspartiklar. Det bildas då olika byggstenar till de nya viruspartiklarna. Dessa byggstenar kopplas ihop så att nya viruspartiklar kan bildas och frisättas från cellen. Vissa av byggstenarna måste dock splittras upp i mindre bitar för att de nybildade viruspartiklarna ska bli funktionsdugliga. Detta gäller framför allt de stora äggvite-ämnen (proteiner) som bildats och de måste klyvas i mindre bitar. Denna klyvning sker med hjälp av ett enzym som kallas för proteas. Proteashämmare är en viktig grupp av hivläkemedel som blockerar proteaset.

En annan viktig aspekt på hiv är med vilken hastighet och i vilken mängd nya viruspartiklar bildas. Man har med matematiska modeller kunnat visa att det bildas en oerhört stor mängd virus varje dag hos en smittad individ. Den beräknade mängden virus som bildas varje dag hos en smittad individ uppskattas till inte mindre än 109 (1 000 000 000). Man har vidare funnit att de frisatta viruspartiklarna har en mycket kort överlevnad på bara några få timmar. Den stora produktionen och den snabba omsättningen av viruspartiklar är viktig att känna till för att förstå varför hiv har en sådan utvecklad förmåga att förändra sin arvsmassa och på så vis utveckla resistens mot olika läkemedel. Läs mer under kapitlet om hivbehandling.

Push Leo 2

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids. 

 

Gå till Fråga Doktorn om hiv

 

 

Boy and girl 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av hiv.

 

Läs berättelser

Skicka in din egen

 

 

Behandling

Läs mer om hur man behandlar hiv och varför individuella skillnader är avgörande.

 

 

Sjukdomsförlopp

Ta reda på mer om hur hiv utvecklas och vad aids är – varför vissa drabbade får en så kallad primärsjukdom medan andra förblir symptomfria under mycket lång tid.

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg