Vepesid®


ReceptstatusFörmånsstatus
Bristol-Myers Squibb

Kapsel, mjuk 50 mg
(rosa 8,1 mm, längd 19,8 mm)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CB01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Bipacksedel: Information till användaren

Vepesid

50 mg mjuka kapslar
etoposid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vepesid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Vepesid
3. Hur du tar Vepesid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vepesid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vepesid är och vad det används för

 

Vepesid är ett cellgift som används vid behandling av:

 • lungcancer

 • testikelcancer

 • akut leukemi (blodcancer)

 • andra typer av cancer i blod- och lymfsystemet (de organ som deltar i kroppens immunförsvar mot infektioner)

Vepesid verkar genom att störa produktionen av nytt DNA, som behövs för att producera fler celler. När Vepesid tas upp av cancercellerna stoppar det därför tillväxten av nya cancerceller.


Etoposid som finns i Vepesid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Vepesid

Ta inte Vepesid:

 • om du är allergisk mot etoposid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du ammar

 • vid samtidig användning av gula febern-vaccin eller andra levande vacciner hos patienter med nedsatt immunförsvar

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vepesid:

 • om du har lågt antal blodkroppar (din läkare tar blodprover)

 • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

 • om du har nedsatt benmärgsfunktion (t.ex. om du tidigare har strålbehandlats eller behandlats med något läkemedel som kan ha påverkat benmärgsfunktionen)

 • om du har en infektion i kroppen

Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom under behandlingen med Vepesid:

 • frossa, feber, rodnad, snabb hjärtfrekvens, andningssvårigheter och kraftig blodtryckssänkning. Du kan ha fått en allergisk reaktion och behöva akut medicinsk vård.


Vepesid misstänks orsaka allvarliga fosterskador vid användning under graviditet. Kvinnor avråds från att bli gravida under behandlingen. Män som behandlas med Vepesid avråds från att göra en kvinna gravid under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen. Manliga patienter rekommenderas även att skaffa information om möjligheten att djupfrysa sperma före behandlingen eftersom Vepesid kan orsaka ofruktsamhet. Vepesid kan eventuellt leda till sterilitet hos män.

Barn och ungdomar:

Säkerhet och effekt hos barn har inte fastställts.

Andra läkemedel och Vepesid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka mängden Vepesid i kroppen, och det kan därför vara nödvändigt att ändra Vepesid-dosen när dessa läkemedel används samtidigt. Detta gäller t.ex:

 • ciklosporin (används bland annat för behandling av immunologiska sjukdomar)

 • cisplatin (används för att behandla vissa cancertyper)

 • läkemedel mot epilepsi, t ex fenytoin, fenobarbital

 • warfarin (blodförtunnande)

 • vacciner

 • fenylbutazon

 • natriumsalicylat

 • acetylsalicylsyra

 • andra läkemedel som används för att behandla cancer

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Kvinnor

Den aktiva substansen i Vepesid misstänks ge allvarliga fosterskador vid användning under graviditet. Cellgifter ska inte användas under graviditet annat än om det är absolut nödvändigt. Kvinnor avråds från att bli gravida under behandlingen. Tala genast om för din läkare om du blir gravid under behandlingen. Kvinnor som kan bli gravida måste använda en effektiv preventivmetod under behandling och upp till 6 månader efter avslutad behandling med Vepesid.


Vepesid får inte användas vid amning. Du ska avbryta amningen om du behandlas med Vepesid.


Män

Män som behandlas med Vepesid avråds från att göra en kvinna gravid under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen. En effektiv preventivmetod ska användas. Manliga patienter rekommenderas även att skaffa information om möjligheten att djupfrysa sperma före behandlingen eftersom Vepesid kan orsaka ofruktsamhet. Vepesid kan eventuellt leda till sterilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du drabbas av biverkningar såsom trötthet och dåsighet ska du undvika att köra bil och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Vepesid

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Vanligtvis ges Vepesid som en kur på 3 eller 5 dagar var 3:e till 4:e vecka tillsammans med annan behandling mot cancern.


Kapslarna ska intas på fastande mage och sväljas hela samt sköljas ner ordentligt med ett glas vatten eller annan lämplig vätska.


Illamående och kräkningar är mycket vanliga biverkningar utav Vepesid, som ofta kan lindras med läkemedel mot illamående och kräkningar.

Om du har tagit för stor mängd av Vepesid

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande kan vara tecken på allvarlig biverkan:

Följande symtom kan vara tecken på en allvarlig, sällsynt allergisk reaktion:

 • frossa

 • feber

 • rodnad

 • snabb hjärtfrekvens

 • andningssvårigheter

 • kraftig blodtryckssänkning

Kontakta omedelbart din läkare om du märker något av ovanstående. Du kan ha fått en allergisk reaktion och behöva akut medicinsk vård.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

 • minskad benmärgsaktivitet

 • lågt antal vita blodkroppar (leukopeni och neutropeni), vilket kan leda till ökad infektionskänslighet

 • lågt antal blodplättar (trombocytopeni), vilket kan leda till ökad blödningsrisk

 • blodbrist (anemi), vilket kan leda till huvudvärk, trötthet och svaghet

 • aptitlöshet

 • förstoppning

 • illamående och kräkningar

 • magont

 • leverpåverkan

 • håravfall

 • pigmenterade utslag

 • kraftlöshet

 • sjukdomskänsla


Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

 • blodcancer (akut leukemi, p.g.a. läkemedlets påverkan på celler i benmärgen)

 • hjärtinfarkt

 • oregelbunden hjärtrytm

 • yrsel (svimningskänsla)

 • blodtryckshöjning

 • inflammation i munslemhinnan och matstrupen

 • diarré

 • klåda

 • nässelutslag

 • utslag


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

 • påverkan på nervsystemet (t.ex. stickningar i händer och fötter)


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

 • krampanfall (ibland förknippat med överkänslighetsreaktioner)

 • inflammation i synnerven

 • övergående blindhet

 • påverkan på nervsystemet (t.ex. sömnighet eller matthet)

 • bindvävsbildning i lungorna

 • lunginflammation

 • sväljsvårigheter

 • smakförändringar

 • onormalt lågt pH (surhetsgrad) i blodet, vilket kan yttra sig som djup, snabb andning

 • hud- och slemhinneinflammationer (ibland allvarliga)

 • allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning)

 • återuppväckt strålningsorsakad hudinflammation


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • tumörlyssyndrom – ett potentiellt livshotande tillstånd där symtom uppträder inom några dagar efter cytostatikabehandling t.ex i form av muskelkramper, yrsel, minskad urinering, förvirring, kräkning, illamående, svullnad, andnöd eller störningar av hjärtrytmenRapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Vepesid ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är etoposid.

 • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, glycerol 85 %, renat vatten, makrogol 400, gelatin, natriumetylparahydroxibensoat (E215) och natriumpropylparahydroxibensoat (E217), röd järnoxid (E172), titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vepesid kapslar tillhandahålls i blisterkartor i en ytterkartong. Förpackningsstorlek: 20 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Bristol-Myers Squibb AB

Box 1172

171 23 Solna


Tillverkare

Corden Pharma Latina S.p.A.

Via del Murillo Km 2.800

04013 Sermoneta

Latina, ItalienDenna bipacksedel ändrades senast 2015-06-12