SPRYCEL (dasatinib)Dosering

Rekommenderad dosering med Sprycel®(dasatinib)

  • Den rekommenderade startdosen av SPRYCEL för KML i kronisk fas är 100 mg en gång dagligen, givet peroralt genomgående antingen på morgonen eller på kvällen.
  • Den rekommenderade startdosen av  SPRYCEL för KML i accelererad fas, myeloid eller lymfoid blastkris (avancerad fas) eller Ph+ ALL är 140 mg en gång per dag, givet peroralt.
  • I kliniska studier fortsatte behandlingen med SPRYCEL till sjukdomsprogression eller till dess den inte längre tolererades av patienten.

SPRYCEL finns tillgänglig som 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg samt 140 mg filmdragerade tabletter.

SPRYCEL i klinisk praxis

  • Tabletterna får inte krossas eller brytas, de måste sväljas hela.
  • SPRYCEL kan tas med eller utan föda.

Till vem kan Sprycel ges?

Sprycel är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

  1. nydiagnostiserad Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas.
  2. KML i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris, med resistens eller intolerans mot tidigare behandling inklusive imatinib mesylat.
  3. Ph+ akut lymfatisk leukemi (ALL) och lymfoid blastisk KML med resistens eller intolerans mot tidigare behandling.

Dosjustering vid biverkningar

Dosjustering vid neutropeni och trombocytopeni (från Produktresumén)

KML i kronisk fas
(startdos 100 mg en gång dagligen)
ANC-värde < 0,5 x 109/l och/eller trombocyter < 50 x 109/l 1. Sätt ut behandlingen till dess ANC ≥1,0 x 109/l och trombocyter ≥50 x 109/l.

2. Återuppta behandlingen med den ursprungliga startdosen.

3. Om trombocyter <25 x 109/l och/eller recidiv av ANC <0,5 x 109/l i >7 dagar, upprepa steg 1 och återuppta behandlingen med en minskad dos på 80 mg en gång dagligen vid andra tillfället. Vid tredje tillfället minska dosen ytterligare till 50 mg en gång dagligen (för nydiagnostiserade patienter) eller avbryt behandlingen (för patienter med resistens eller intolerans mot tidigare behandling inklusive imatinib).
KML i accelererad fas och blastkris, samt Ph+ ALL (startdos 140 mg en gång dagligen) ANC-värde < 0,5 x 109/l och/eller trombocyter < 10 x 109/l 1. Kontrollera om cytopenin är relaterad till leukemin (benmärgsaspiration eller biopsi).

2. Om cytopenin inte är leukemirelaterad, sätt ut behandlingen till dess ANC ≥1,0 x 109/l och
 trombocyterna ≥20 x 109/l
och återuppta behandlingen med den ursprungliga startdosen.

3. Vid recidiv av cytopeni, upprepa steg 1 och fortsätt behandlingen med en minskad dos på 100 mg en gång dagligen (andra tillfället) eller 80 mg en gång dagligen (tredje tillfället).

4 Om cytopenin är relaterad till leukemin, överväg doshöjning till 180 mg en gång dagligen.

 

ANC: absolute neutrophil count (absolut antal neutrofiler)


Referenser

  1. SPRYCEL SPC, www.fass.se