Efficacy

Now you can treat the vast majority of your patients1,2

Efficacy across multiple genotypes

High SVR12 rates in genotypes 1 and 3 with Daklinza® in combination with sofosbuvir +/- Copegus® ribavirin1,2

 • Equally high cure rates were achieved among genotypes 1a and 1b1,2
 • The addition of ribavirin did not yield higher cure rates in genotype 11,2
 • Treatment regimen for genotype 3 includes ribavirin in addition to sofosbuvir1

Graphics adapted from: Daklinza®daclatasvir Summary of Product Characteristics. Aug 2014

Efficacy in PI failures

High SVR12 rates in genotype 1 PI failures with Daklinza® in combination with sofosbuvir1,2

 • Equally high cure rates achieved among PI failures and treatment-naïve patients1,2
 • Equally high cure rates achieved among genotypes 1a and 1b1,2
 • The addition of ribavirin did not yield higher cure rates1,2

PI failures were defined as patients who have experienced no response or only a partial response to therapy with peginterferon alfa and ribavirin (pegIFN-alfa/RVB) + a PI (telaprevir or boceprevir).2

 

High SVR12 rates in genotypes 1 and 3 with advanced fibrosis (≥F3 scores based on FibroTest data) with Daklinza® in combination with sofosbuvir1,2

 • Equally high cure rates achieved across patients with1,2:
  • Genotype 1 treatment-naïve (n=41)
  • Genotype 1 PI failures (n=20)
  • Genotype 3 treatment-naïve (n=5)

The Metavir score was derived from FibroTest Score and classified according to the manufacturer's instructions [www.biopredictive.com]; patients with a score of F4 were required to have no evidence of cirrhosis on the base of a liver biopsy.2

Treatment regimen for genotype 3 includes ribavirin in addition to sofosbuvir.1

 

 

Patients achieving SVR12 after 12 to 24 weeks of Daklinza® combined with sofosbuvir

Efficacy in 12 weeks:
Now you can treat the vast majority of your genotype 1 treatment-naïve patients1,2

High SVR12 rates were achieved in 12 and 24 weeks of therapy with Daklinza® in combination with sofosbuvir1,2

* Long-term follow-up studies have shown that an SVR12 corresponds to a definitive cure of HCV infection in more than 99% of cases.3,4

 

 

 

References

 1. Sulkowski MS, Gardiner OF, Rodriguez-Torres M, et al. Oaclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection. N Engl J Med. 2014;370:211-221.
 2. Daklinza®daclatasvir Summary of Product Characteristics. Aug 2014
 3. Swain MG, Lai MY, Shiffman ML, et al. A Sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alfa-2a and ribavirin. Gastroenterology. 2010; 139: 1593-1601

Daklinza® (daklatasvir) filmdragerade tabletter 30 och 60 mg.
Virushämmande medel, direkt verkande.
Indikation: Daklinza är avsett att användas i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion hos vuxna. Daklinza ska inte ges som monoterapi.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering med läkemedel som är starka inducerare av CYP3A4 och P-gp, på grund av risken för lägre exponering och utebliven effekt av Daklinza.
Förpackningar: 60 mg och 30 mg: 28 filmdragerade tabletter per förpackning.
Ytterligare information:Daklinza är receptbelagt och förmånsberättigat*. För fullständig information, se www.fass.se. Baserad på produktresumé från juni 2016.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Bristol-Myers Squibb AB, tel: 08-7047100, www.bms.se

* Daklinza subventioneras vid genotyp 3, fibrosstadium F3 och F4 (enligt skattningsskala Metavir eller Batts och Ludwig). Subventioneras vid genotyp 3, fibrosstadium F2, där övriga alternativ inte är lämpliga. Subventioneras för övriga genotyper, fibrosstadium F3 och F4, i de fall Harvoni eller Viekirax/Exviera inte är lämpligt. Subventioneras även för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska manifestationer av hepatit C-infektion eller är indicerade för IVF-behandling.
Fibrosstadium fastställs med leverbiopsi eller en kombination av biomarkörer i blod, klinisk bild och leverelasticitetsmätning.
Subventioneras för behandling under 12 veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.
Subventioneras vid förskrivning av läkare vid infektionsklinik eller gastroenterologisk klinik/enhet med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

Senast uppdaterad:  2016-09-20Ansvarig:  Hans Palm