Mode of Action

A pan-genotypic in vitro NS5A inhibitor1

Daklinza® provides potent, highly selective inhibition of the NS5A protein, which is essential to viral replication and assembly1,2

  • The high potency of Daklinza is derived from its ability to disrupt normal NS5A function1,2
    • One Daklinza molecule can inhibit the function of nearly 10,000 molecules of NS5A protein2,3

 

Play Daklinza MOAKlicka för att spela upp filmen

 

 

References

  1. Sulkowski MS, Gardiner OF, Rodriguez-Torres M, et al. Oaclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection. N Engl J Med. 2014;370:211-221.
  2. Daklinza®daclatasvir Summary of Product Characteristics. Aug 2014
  3. Swain MG, Lai MY, Shiffman ML, et al. A Sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alfa-2a and ribavirin. Gastroenterology. 2010; 139: 1593-1601

Daklinza® (daklatasvir) filmdragerade tabletter 30 och 60 mg.
Virushämmande medel, direkt verkande.
Indikation: Daklinza är avsett att användas i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion hos vuxna. Daklinza ska inte ges som monoterapi.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering med läkemedel som är starka inducerare av CYP3A4 och P-gp, på grund av risken för lägre exponering och utebliven effekt av Daklinza.
Förpackningar: 60 mg och 30 mg: 28 filmdragerade tabletter per förpackning.
Ytterligare information:Daklinza är receptbelagt och förmånsberättigat*. För fullständig information, se www.fass.se. Baserad på produktresumé från juni 2016.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Bristol-Myers Squibb AB, tel: 08-7047100, www.bms.se

* Daklinza subventioneras vid genotyp 3, fibrosstadium F3 och F4 (enligt skattningsskala Metavir eller Batts och Ludwig). Subventioneras vid genotyp 3, fibrosstadium F2, där övriga alternativ inte är lämpliga. Subventioneras för övriga genotyper, fibrosstadium F3 och F4, i de fall Harvoni eller Viekirax/Exviera inte är lämpligt. Subventioneras även för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska manifestationer av hepatit C-infektion eller är indicerade för IVF-behandling.
Fibrosstadium fastställs med leverbiopsi eller en kombination av biomarkörer i blod, klinisk bild och leverelasticitetsmätning.
Subventioneras för behandling under 12 veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.
Subventioneras vid förskrivning av läkare vid infektionsklinik eller gastroenterologisk klinik/enhet med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

Senast uppdaterad:  2016-09-20Ansvarig:  Hans Palm